Concurs de cartells

Bases concurs de cartells del XLI Aplec dels Ports – Herbers 2019

Primera. Objecte:

L’organització del XLI Aplec dels Ports convoca el concurs de cartells amb la finalitat d’utilitzar el cartell guanyador per a presentar el XLI Aplec dels Ports, per al disseny de marxandatge i promoció d’aquest, quedant tots els seus drets en poder de l’Associació Cultural Aplec dels Ports.

Segona. Formes de presentació:

  • El cartell haurà d’incloure obligatòriament de forma clara i ben visible la llegenda següent:

XLI Aplec dels Ports Herbers

Del 26 al 28 de juliol del 2019

Al despoblament, ni aigua

  • Els treballs hauran de ser originals i inèdits. L’ús de qualsevol recurs sense cessió dels drets d’autoria comporta l’exclusió directa del concurs.
  • El cartell haurà d’adoptar forma vertical i les dimensions hauran de ser DIN-A3 (297x420mm).
  • Els treballs poden ser realitzats mitjançant qualsevol tècnica gràfica, de manera que la reproducció per quatricromia no presente dificultats.
  • Tots els treballs s’han de presentar en format digital. El format haurà de ser .tiff, .jpg, .bmp, .pdf o similars. L’autor o autora guanyador/a haurà de lliurar tots els arxius necessaris per a la seua reproducció.

Tercera. Normes de presentació:

  • Pot participar qualsevol persona que estiga interessada.
  • Les persones que desitgen participar han de presentar el cartell a l’adreça comunicacioaplecdelsports2019@gmail.com.
  • Com a nom de l’arxiu apareixerà el tema i adjunt s’inclourà un segon arxiu amb el nom i cognoms de l’autora o autor, l’adreça, correu electrònic i telèfon de contacte.

Quarta. Termini de presentació:

El període de presentació de les obres serà del 12 de novembre de 2018 al 21 de gener del 2019, ambdós inclosos.

Cinquena. Premis:

S’estableixen els premis següents:

  • Primer premi: 100€ (CENT EUROS) i un pack aplequer.
  • Segon i tercer premis: Pack aplequer. El jurat pot atorgar mencions especials al treball o treballs que consideren per les seues característiques.

Sisena. Jurat:

El jurat estarà integrat per membres de l’organització del XLI Aplec dels Ports, aquest té plena competència en l’elecció dels dissenys guanyadors i pot deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la qualitat mínima desitjable.

Setena. Mitjans de notificació:

L’organització del XLI Aplec dels Ports comunicarà la resolució a l’autor o autora del cartell premiat en anterioritat a la publicació del guanyador així com als següents classificats. El cartell guanyador serà anunciat en el mes de febrer, es publicarà a la pàgina web (aplecdelsports.com) així com a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram).

Vuitena. Acceptació de les bases:

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les bases i de la resolució del jurat, així com també dels canvis que com a conseqüència de factors aliens puguen produir-se posteriorment.

*Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb aquest concurs podeu demanar informació a

comunicacioaplecdelsports2019@gmail.com