Concurs de Cartells

 

Bases concurs de cartells del XLé Aplec dels Ports – Vilafranca 2018

Primera. Objecte.

L’organització del XLé Aplec dels Ports convoca el concurs de cartells amb la finalitat d’utilitzar el cartell guanyador per a presentar el XLé Aplec dels Ports, per al disseny de marxandatge i promoció d’aquest, quedant tots els seus drets en poder de l’Associació Cultural Aplec dels Ports.

 

Segona. Formes de presentació.

  • El cartell haurà d’incloure obligatòriament de forma clara i ben visible la llegenda següent:

XLé Aplec dels Ports

Vilafranca

Del 26 al 29 de juliol de 2018

Una terra plena de vida

  • Els treballs hauran de ser originals i inèdits. L’ús de qualsevol recurs sense cessió dels drets d’autoria comporta l’exclusió directa del concurs.
  • El cartell haurà d’adoptar forma vertical i les dimensions hauran de ser DIN-A3 (297x420mm).
  • Els treballs poden ser realitzats mitjançant qualsevol tècnica gràfica, de manera que la reproducció per quatricromia no presente dificultats.
  • Tots els treballs s’han de presentar en format digital. El format haurà de ser .tiff, .jpg, .bmp, .pdf o similars. L’autor o autora guanyador/a haurà de lliurar tots els arxius necessaris per a la seua reproducció.

 

Tercera. Normes de presentació.

  • Pot participar qualsevol persona que estiga interessada.
  • Les persones que desitgen participar han de presentar el cartell a l’adreça cartellaplec2018@gmail.com.
  • Com a nom de l’arxiu apareixerà el tema i adjunt s’inclourà un segon arxiu amb el nom i cognoms de l’autora o autor, l’adreça, correu electrònic i telèfon de contacte.

 

Quarta. Termini de presentació.

El període de presentació de les obres serà del 10 de desembre de 2017 al 23 de març de 2018, ambdós inclosos.

 

Cinquena. Premis.

S’estableixen els premis següents:

  • Primer premi: 400€ (QUATRE-CENTS EUROS) i un pack aplequer.
  • Segon i tercer premis: Pack aplequer.

El jurat pot atorgar mencions especials al treball o treballs que consideren per les seues característiques.

 

Sisena. Jurat.

El jurat estarà integrat per membres de l’organització del XLé Aplec dels Ports, aquest té plena competència en l’elecció dels dissenys guanyadors i pot deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la qualitat mínima desitjable.

 

Setena. Mitjans de notificació.

L’organització del XLé Aplec dels Ports comunicarà la resolució a l’autor o autora del cartell premiat en anterioritat a la segona festa proaplec així com als següents classificats.

El cartell guanyador serà anunciat el dia de la segona festa proaplec , seguit es publicarà a la pàgina web (aplecdelsports.com) així com a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram).

 

Vuitena. Acceptació de les bases.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les bases i de la resolució del jurat, així com també dels canvis que com a conseqüència de factors aliens puguen produir-se posteriorment.

 

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb aquest concurs podeu demanar informació a aplecdelsports2018vilafranca@gmail.com